Úvodní stránka Informace dle zákona č.106/1999sb.
Informace dle zákona č.106/1999sb. PDF

1. Oficiální název

Obec Kámen

2. Důvod založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů;
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací,
má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a
jiných právních předpisech

3. Organizační struktura

Starosta

Místostarosta

Předsedkyně kontrolního výboru

Předsedkyně finančního výboru

Účetní

4. Kontaktní spojení

adresa: Obec Kámen
Kámen 2
394 13 Kámen
telefon: 565 426 670
fax: -
mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Podatelna el. pošty s elektronickým podpisem :
web: www.obeckamen.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat

 

č.ú. 4825-261/0100 KB Pelhřimov

 

6. IČ

 

00248371

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád zastupitelstva obce kámen.

8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce

 

9. Žádosti o informace

Na obecním úřadě

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na obecním úřadě

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

- opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Kámen, Kámen 2, 39413 KÁMEN

- proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře

- běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu Kámen, Kámen 2, 39413 KÁMEN

- ostatní formuláře na pověřeném úřadě města Pacov

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Kámen.

Současně však doporučujeme:

Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Veřejná vyhláška_oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚR

Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 04/2011 o místních poplatcích

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

17. Seznam organizací


Mateřská škola Kámen

od 1.1.2003 příspěvková organizace, zřizována Obcí Kámen.

Adresa:

Mateřská škola Kámen
Kámen 64
394 13 Kámen
IČ 709 84 336