Obec Kámen
ObecKámen místní části Nízká Lhota a Nový Dvůr
rozšířené vyhledávání

Historie obce

Kámen

První písemné zmínky o Kámenu jsou z roku 1316. Nejstarší část hradu však byla založena neznámým stavebníkem již kolem poloviny 13. století. Pod hrad spadalo jen malé panství,v roce 1460 to byl, kromě městečka pod hradem, dvůr ve Věžné , vesnice Eš a poplužní dvůr Janov. Od roku 1356 se hrad nazýval castrum Stein. Kámen byl původně královský, z čehož těžilo i městečko, kde se nacházel pivovar. Byl dáván v léno různým šlechticům a dvorským úředníkům, kteří tu dolovali i zlato. Zlaté doly založil v roce 1366 Jindřich z Ciglheimu. V roce 1671 - 1673 postavil Jan Kryštof z Malovic kapli sedmibolestné panny Marie na kraji vsi, nachází se zde hrobka Malovců.

Po první světové válce se zásadně začala měnit i vesnička pod hradem. Roku 1924 byla započata stavba silnice Kámen - Dobrá Voda, jako přípojka silnice státní. Postavil jí soukromý podnikatel z Mladé Boleslavi pan Kriko, za obnos 260 000 Kč. Celkové náklady na stavbu byly 312 000 Kč. V tomtéž roce bylo oznámeno zrušení poštovního úřadu. Po intervenci u poštovního ředitelství zde byl úřad ponechán pod zárukou, že pošta bude mít k dispozici zdarma místnost a topivo. Pošta je v obci dosud. V roce 1925 byl ve vesnici zaveden telefon. O rok později proběhla parcelace pozemků. V roce 1928 byly znovu vysvěceny zvony na hradní zvonici, po tom, co byly poškozeny při jarní větrné bouři. Roku 1929 byla i přes protesty některých občanů realizována elektrifikace obce. Roku 1935 byla rekonstruována kaple panny Marie. V roce 1937 se ve vsi objevil první radiopřijímač. V letech 1939 - 1945 okupovala hrad německá vojenská jednotka.

Z novodobých dějin stojí za zmínku částečná rekonstrukce kostela po roce 1990 a obnovení výuky v místní škole v letech 1990 - 2002.

 

Nový Dvůr

Nový Dvůr byl pravděpodobně založen v roce 1808. Původní dvůr Neuhof patřil pod panství Proseč-Pošná, ale v roce 1815 jej tehdejší majitel Ferdinand Scherer von Neuhofsthal oddělil jako samostatný. Zřídil zde přádelnu a textilní továrnu. V roce 1830 Nový Dvůr koupil Friedrich Anton Pilz.

Majitelé Nového Dvora se poměrně rychle střídali a brzy došlo i na nešlechtice. Před II. svět. válkou byl majetkem židovské rodiny Glasserů. Ti zvelebili park a založili oboru. Za okupace byli všichni odvlečeni do koncentračního tábora a Nový Dvůr se stal letním sídlem K. H. Franka s německým správcem. Z koncentračního tábora se vrátil jenom syn původních majitelů - Miloš Glasser, který počátkem r. 1948 emigroval do Ameriky a po 1989 vznesl restituční nárok. Navrácený majetek pak rozprodal současným vlastníkům.

První písemná zmínka o Novém Dvoře jako vesnici, která vznikla u panského dvora a přádelny po roce 1815, pochází z r. 1842.

 

Nízká Lhota

Vesnička Nízká Lhota leží asi 2 km severovýchodně od obce Kámen. Její vznik, stejně jako dalších vesnic stejného jména, je datován do 13. století, kdy v poslední fázi vrcholné kolonizace byly na dosud neosazené půdě zakládány Lhoty (po založení osady byli její obyvatelé na nějaký čas osvobozeni od všech platů, žili tzv. „na lehotě“).

O existenci starého osídlení v těchto místech svědčí ojedinělé zlomky keramiky ze 13. století, nalezené v r. 1989 při rekultivacích u severního okraje obce. Dalším zajímavým objevem je poklad - plný džbánek pražských grošů z doby Karla IV. a Václava IV., zakopaný patrně za husitských bouří, který byl r. 1874 objeven na obecním pastvišti (někde při dnešní silnici do Kamene).

Nízká Lhota se původně jmenovala Německá, zřejmě proto, že osadu založili němečtí kolonisté na půdě, o níž neměli domácí lidé zájem, anebo tento přívlastek může naznačovat právní - zákupní poměr poddaných vůči vrchnosti. Na Nízkou Lhotu byla ves přejmenována teprve ve 20. století, zřejmě po první světové válce, kdy bylo jméno úředním výnosem změněno.

První písemná zmínka o osadě pochází z r. 1430, kdy jsou připomínány dědiny Tluksy z Kamene v Německé Lhotě. Dalším majitelem byl od r. 1513 pán na Kameni Petr z Vojslavic, po jeho smrti kámenské panství zdědila sestra Kateřina, která se podruhé provdala za Malovce z Malovic. V držení rodu Malovců byl majetek až do konce 16. století. V první polovině 17. století byla Německá Lhota samostatným statečkem v držení Oldřicha Beřkovského ze Šebířova.

Mapový portál Clerio

Kde nás najdete?
maps.cleerio.cz