Obec Kámen
ObecKámen místní části Nízká Lhota a Nový Dvůr
rozšířené vyhledávání

Symboly obce

Jan Tomášek - Znak a vlajka Kámena

    Znak    Vlajka

Proč by měl mít Kámen svůj vlastní znak a vlajku a proč právě takové, jaké byly schváleny? To je otázka, kterou si položí jistě řada obyvatel obce Kámen. Chceme-li na tuto otázku podat srozumitelnou odpověď, měli bychom si ujasnit některé pojmy.

Tvorbou znaků, jejich popisem i historickým studiem se zabývá pomocná věda historická – heraldika. Je to disciplína, která se vyvíjí už mnoho století, snad první zmínky o heraldice, tvorbě heroldských a obecných figur na štítech rytířů, se objevují v 11. století, v době křižáckých výprav. Za ta staletí heraldika formulovala své zákonitosti, které by měly být respektovány při tvorbě znaků. Nejstarší formou heraldiky je heraldika rodová, tedy vznik a užívání, případně polepšování, rodových znaků šlechty, a později i měšťanstva. Městská heraldika se od středověku vyvíjela zejména v souvislosti s užíváním městských pečetí a městský znak byl mnohdy odvozen právě z městské pečeti. Za příklad může sloužit nejstarší zobrazení pečeti města Pelhřimova ze 14. století, kdy Pelhřimov, jako město biskupské a arcibiskupské, obdržel svou pečeť od pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Od 19. století získávají své znaky městyse a později o svůj znak i vlajku usilují i menší obce. „Znak města (obce) byl a zůstává tváří města (obce), je prvním přivítáním příchozích a svědectvím kulturnosti a vkusu městských (obecních) představitelů. Přijetí znaku není dočasnou záležitostí: znak nelze měnit se změnou představitelů obce; to by odporovalo nejen duchu heraldiky, ale také duchu řádné správy.“ To jsou (nepatrně pozměněná) slova českého heraldika Z. M. Zengera.

   Obec Kámen vznikla na přelomu 13. a 14. století jako podhradí hradu, který dal obci také své jméno podle mohutné skály tvořené převážně z hadce (serpentinitu). První zmínka o Kámeni se váže k Nimírovi z Kamene k roku 1316. Ten byl se svým bratrem Zdíkem pohnán v roce 1318 k zemskému soudu pro škody, které způsobil ve vsích Dobré Vodě a Věžné. Takže žádný slavný začátek. Pro nás je však důležitý fakt, že Nimírův nástupce Bušek Tluksa přijal listem daným 4. března 1327 v Brně hrad Kámen od krále jako ušlechtilé manství. Rod Tluksů pak ještě několikrát držel hrad a panství Kámen v průběhu 14. a na počátku 15. století. Vladycký rod Tluksů pocházel z Pelhřimovska (Tluksové z Božejova, Tluksové z Vokova) a měl ve znaku: na červeném štítě dva stříbrné zkřížené meče se zlatými jílci. Proto v prvním, heraldicky pravém horním poli znaku obce, je umístěn znak Tluksů. Od roku 1523 přichází na kamenské panství rod Malovců z Malovic v osobě Petra z Malovic a drží Kámen až do počátku 18. století. Nejvýznamnější a nejslavnější představitel rodu Malovců Jan Kryštof Malovec z Malovic, pán na Kámeně, který přikoupil i statky Zvěstov a Libouň, nechal celý hrad přebudovat na raně barokní sídlo (jeho podoba se i přes nevhodné zásahy v podstatě zachovala do současnosti) a v podhradí vybudoval kapli P. Marie Bolestné s rodovou hrobkou a obdařil ji bohatou nadací, z jejích výnosů měla být kaple udržována. Vladycký rod Malovců, který měl několik větví rozesetých od Vimperka až po Pacov a Kámen, má ve znaku zlatou přední polovici koně ve skoku na modrém štítě. Tento znak byl umístěn v heraldicky levém horním poli znaku obce. Celý znak obce je pak rozdělen zúženým zlatým břevnem, což symbolizuje těžbu zlata v okolí za Jindřicha z Ciglheimu po roce 1356. Ve spodním poli znaku byla umístěna heraldicky stylizovaná obytná věž hradu (starý palác) v hradbách, protože je nejpatrnějším symbolem hradu a vlastně celé obce.

   A ještě, jak je to s barvami a jejich kombinacemi na znaku: klasická heraldika zná čtyři základní barvy (tinktury) – červenou, modrou, černou a zelenou. A zná dva základní kovy: zlato (označeno žlutou barvou) a stříbro (označeno bílou barvou). Kombinace barev ctí zásadu, že pole o jedné barvě nesmí sousedit s polem stejné barvy. Ta samá zásada platí i při používání kovů, navíc by se neměly takto kombinovat i kovy rozdílné, tzn. zlato a stříbro. Nejvhodnější je tedy kombinace barev a kovů, kdy kov může oddělovat dvě pole ve stejné barvě.

   Když se zastupitelstvo obce Kámen rozhodlo svým usnesením požádat poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o udělení znaku a vlajky obci, bylo třeba návrhy předložit podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, který buď návrh doporučí k udělení, nebo doporučí jeho přepracování. V našem případě podvýbor pro heraldiku a vexilologii náš návrh přijal (dopisem ze dne 20. 3. 2013) a doporučil předsedkyni poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Němcové, aby znak a vlajku v navržené podobě obci udělila.

   Toto je oficiální závazný slovní popis (blason) znaku a vlajky obce Kámen:

Znak: „Štít dělen zúženým zlatým břevnem. V horním, červeno-modře polceném poli vpravo zkřížené meče se zlatými jílci, vlevo půl zlatého koně s červeným uzděním. V dolním modrém poli obdélná věž uprostřed kvádrované hradby, obojí stříbrné. Věž má nahoře tři prázdná okna vedle sebe a červenou valbovou střechu se dvěma zlatými makovicemi.“

   Vlajka: „Červeno-bílo-žluto-modře čtvrcený list. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“ K vlajce sluší ještě připomenout, že návrh vychází z barev a kovů použitých na znaku obce. Dělení vlajky na čtyři stejná pole je inspirováno vlajkou města Plzně, která však užívá jiných barev a jejich kombinací.

  Obec Kámen se svým hradem, který vytváří neopakovatelnou kulisu v okolní krajině, si bezesporu zaslouží vlastní znak i vlajku připomínající její dávnou historii. Doufáme, že tyto symboly budou posilovat patriotismus a zdravé sebevědomí občanů naší obce.

Mapový portál Clerio

Kde nás najdete?
maps.cleerio.cz